Phân Hệ Vụ Việc Vimas

Phân Hệ Vụ Việc Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-vu-viec-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ VỤ VIỆC – TTV VIMAS

1. Cập nhật vụ việc

   - Danh mục vụ việc

   - Danh mục hợp đồng

   - Phân nhóm vụ việc

   - Vào số dư đầu kỳ vụ việc

   - Kết chuyển số dư vụ việc

                                                                                    Danh mục vụ việc

 

 

 

 

 

                                                                                 Danh mục hợp đồng

2. Báo cáo theo vụ việc

   - Bảng kê chứng từ theo vụ việc

   - Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc, tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh các vụ việc, tài khoản

   - Tồn cuối theo vụ việc, tài khoản

   - Bảng kê chi tiết vật tư theo vụ việc

   - Tổng hợp vật tư theo vụ việc

   - Báo cáo chi phí giá thành theo vụ việc

   - Báo cáo lãi lỗ theo vụ việc

                                                               Bảng cân đối phát snh các tài khoản theo vụ việc

3. Báo cáo theo hợp đồng

   - Bảng kê chứng từ theo hợp đồng

   - Tổng hợp phát sinh theo hợp đồng, tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh các hợp đồng, tài khoản

   - Tổng hợp vật tư theo hợp đồng

   - Báo cáo chi phí giá thành theo hợp đồng

   - Báo cáo lãi lỗ theo hợp đồng

   - Tổng hợp nhập vật tư theo hợp đồng

   - Tổng hợp xuất vật tư theo hợp đồng

   - Tồn kho vật tư theo hợp đồng

   - Nhập xuất tồn vật tư theo hợp đồng

   - So sánh nhập hàng theo hợp đồng

   - So sánh xuất hàng theo hợp đồng

   - Báo cáo tiến độ theo hợp đồng.

                                                                      Bảng kê chứng từ theo hợp đồng

Giá 0đ Mua ngay