Phân Hệ Tổng Hợp Vimas

Phân Hệ Tổng Hợp Vimas

Mã sản phẩm: phan-he-tong-hop-vimas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP - TTV VIMAS

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu kế toán

   - Khai báo kết chuyển

   - Bút toán kết chuyển tự động

   - Vào số dưu đầu kỳ tài khoản

   - Chuyển số dư các tài khoản sang năm sau.

                                                                                     Phiếu kế toán

2. Báo cáo sổ sách kế toán

   - Sổ cái tài khoản (theo 2 hình thức số sách – nhật ký chung, chứng từ ghi sổ)

   - Sổ chi tiết tài khoản

   - CTGS, sổ đăng ký CTGS

   - Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng

   - Các báo cáo nhanh: bảng kê chứng từ, số dư cuối kỳ tài khoản,…

                                                             Bảng cân đối phát sinh tài khoản

3. Báo cáo sổ theo hình thức Nhật Ký Chung

   - Sổ nhật ký chung

   - Sổ nhật ký thu tiền – chi tiền

   - Sổ nhật ký bán hàng – mua hàng

   - Sổ cái một tài khoản

   - Sổ chi tiết của 1 tài khoản

   - Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh của 1 tài khoản

                                                                                     Sổ nhật ký chung

4. Báo cáo sổ theo hình thức Chứng từ Ghi Sổ

   - Đăng ký chứng từ ghi sổ

   - Sổ chứng từ ghi sổ

   - Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản

   - Sổ chi tiết của 1 tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh của 1 tài khoản

                                                                                Sổ chứng từ ghi sổ

Giá 0đ Mua ngay