Phần Mềm Quản Lý Hàng Nông Sản
Phần Mềm Quản Lý Hàng Nông Sản

Quản lý thu mua hàng nông sản, xuất làm hàng gia công, xác định giá vốn hàng bán, theo dõi tồn kho hàng nguyên liệu và thành phẩm, xuất bán hàng theo dõi doanh thu và công nợ KH, NCC