Phân Hệ Tồn Kho - STORE

Phân Hệ Tồn Kho - STORE

Mã sản phẩm: phan-he-ton-kho-store
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ TỒN KHO – TTV_STORE 2020.NET

Dùng để quản lý kho hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn kho. Các báo cáo liên quan đến kho hàng. 

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu nhập kho

   - Phiếu xuất kho

   - Phiếu xuất điều chuyển

   - Tính giá trung bình tháng

   - Chuyển tồn kho sang năm sau

   - Vào tồn kho đầu kỳ

                                                                    Phiếu nhập kho

2. Báo cáo hàng nhập

   - Bảng kê phiếu nhập

   - Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp

   - Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng

   - Tổng hợp hàng nhập kho

   - Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

   - Tổng hợp hàng nhập kho theo nhóm vật tư

                                                        Bảng kê phiếu nhập

3. Báo cáo hàng xuất

   - Bảng kê phiếu xuất

   - Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng

   - Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng

   - Tổng hợp hàng xuất kho

   - Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu

   - Tổng hợp hàng xuất kho theo nhóm vật tư

                                                            Bảng kê phiếu xuất

4. Báo cáo hàng tồn kho

   - Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư

   - Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư (lên cho 1 kho)

   - Tổng hợp nhập xuất tồn

   - Báo cáo tồn kho cuối kỳ

   - Bảng giá trung bình tháng

   - Tổng hợp nhập xuất tồn theo nhóm vật tư

   - Báo cáo tồn kho cuối kỳ theo nhóm vật tư

                                         Báo cáo “tổng hợp nhập xuất tồn”

                                                Báo cáo “tồn kho cuối kỳ”

5. Quản lý danh mục, phân nhóm vật tư, hàng hoá

   - Vật tư được khai báo không giới hạn.

   - Vật tư được phân nhóm tùy theo tiêu chí quản lý.

   - Quản lý số lượng tồn tối thiểu, tối đa, các trường tự do tuỳ ý khách hàng khai báo sử dụng theo yêu cầu đặc thù.

   - Cho phép khai báo các tài khoản hạch toán tự động khi nhập xuất như: tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...

   Xuất báo cáo ra nhiều kiểu định dạng: excel, word, pdf, table ... cực nhanh, trong vòng 3 giây -  Font Unicode chuẩn quốc tế

   Người dùng chọn nhiều kiểu xuất dữ liệu ra: excel, word, pdf, ... đúng vị trí cột dòng như in báo cáo

 

Giá 0đ Mua ngay