Phân hệ Quản lý theo Vụ Việc - MAS

Phân hệ Quản lý theo Vụ Việc - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-vu-viec-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ VỤ VIỆC – TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật vụ việc

   - Danh mục vụ việc

   - Phân nhóm vụ việc

   - Vào số dư đầu kỳ vụ việc

   - Kết chuyển số dư của các vụ việc sang năm sau

                                                                    Cập nhật “Danh mục vụ việc”

2. Báo cáo theo vụ việc

   - Bảng kê chứng từ theo vụ việc

   - Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc, tài khoản

   - Bảng cân đối phát sinh các vụ việc, tài khoản

   - Tồn cuối theo vụ việc, tài khoản

   - Bảng kê chi tiết vật tư theo vụ việc

   - Tổng hợp vật tư theo vụ việc

   - Báo cáo chi phí giá thành theo vụ việc

   - Báo cáo lãi lỗ theo vụ việc

          Báo cáo “Tổng hợp phát sinh tài khoản theo vụ việc”

 

Giá 0đ Mua ngay