Phần Mềm ERP Quản Trị Doanh Nghiệp - TTV ERP

Phần Mềm ERP Quản Trị Doanh Nghiệp - TTV ERP

Loại tin: Xem Demo Chương Trình

I. NỀN TẢNG QUẢN LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ 4.0

   - Nhập liệu - Báo cáo Online internet

   - Quản lý nhiều chi nhánh - công ty con

   - Database SQL server - Bảo mật cao

   - Quản lý đa ngành: Kinh doanh - Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ

II. MỤC TIÊU QUẢN LÝ - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

   - Kết nối và sử dụng các nguồn lực hiệu quả nhất: quản lý nhân sự, chính sách lương, tối ưu máy móc,…

   - Tự động hóa cao: quản lý công việc sản xuất chế biến bằng chuỗi các quy trình chuẩn mực bằng phần mềm

   - Khai thác chung dữ liệu đồng nhất, chính xác, từ gốc phát sinh:  các bộ phận cùng lấy thông tin từ hợp đồng, kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, tính NVL cần dùng, xuất NVL từ phiếu yêu cầu, cân số lượng NL/BTP/TP qua các khâu SX, tính hao hụt NVL ra TP cho từng lô, nhập kho theo hợp đồng.

   => Tổng hợp số liệu và đánh giá tổng quát quy trình SX, xác định hiệu quả từng công đoạn SX  

   - Xây dựng bộ dữ liệu về sản xuất thực tế: nhằm cải tiến và sử dụng hệ thống sản xuất tối ưu nhất.

   - Tính toán chính xác thời gian sản xuất và hoàn thành các đơn hàng: chi tiết kế hoạch hoàn thành TP sản xuất theo ngày, tuần, tháng  -> Thực hiện đúng hợp đồng và kế hoạch kinh doanh.

   - Phân tích chính xác chi phí sản xuất: giá thành sản phẩm, chi phí nguyên liệu, chi phí lương, chi phí vận hành, chi phí cơ hội.     

III. TÍNH NĂNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ

  • Phân hệ Quản lý Mua hàng Bán hàng: phần mềm chạy trên nền tảng WEB, không cần cài đặt, nhập liệu và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet  ->  Số liệu truyền về Server Data Center

                  => Khai thác tối đa sự linh hoạt, đáp ứng mọi nơi làm việc của NV bán hàng và mua hàng

  • Phân hệ Quản lý Khách hàng (CRM): phần mềm chạy trên nền tảng WEB, không cần cài đặt, nhập liệu và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet  ->  Số liệu truyền về Server Data Center

                  => Khai thác tối đa sự linh hoạt, đáp ứng mọi nơi làm việc của NV bán hàng, mua hàng, đơn hàng, duyệt giá

  • Phân hệ Quản lý Kho lạnh vị trí: phần mềm chạy trên window, cài đặt trên PC/Laptop, nhập liệu và xem báo cáo quản trị qua PC, trong mạng nội bộ hoặc ONLINE trên mạng Internet -> Số liệu truyền về Data Center

                 => Khai thác tối đa tốc độ nhanh hơn, ổn định, an toàn số liệu,  phù hợp môi trường kho lạnh, NV quản lý kho

  • Phân hệ Kế toán Tài chính: phần mềm chạy trên window, cài đặt trên PC/Laptop, nhập liệu và xem báo cáo quản trị qua PC, trong mạng nội bộ hoặc ONLINE trên Internet -> Số liệu truyền về Server Data Center

                 => Truy cập nhanh, tốc độ tính toán nhanh, ổn định, bảo mật an toàn số liệu, phù hợp trong văn phòng

  • Hệ thống báo cáo quản trị: phần mềm chạy trên nền tảng Web, không cần cài đặt, duyệt yêu cầu, duyệt giá và xem báo cáo trên PC/Laptop/Smartphone, qua Internet -> Số liệu truyền về Server Data Center

                 => Tiện ích tối đa,  linh hoạt cao, đáp ứng quản lý mọi lúc, mọi nơi của lãnh đạo trong giám sát điều hành