Phần mềm TTV viết bằng ngôn ngữ gì ?

Trả lời: 

Phần mềm viết bằng ngôn ngữ Visual Fox 9.0 hoặc SQL server tùy khách hàng sử dụng bản nào