Phần mềm TTV viết bằng ngôn ngữ gì ?

Trả lời: 

Phần mềm TTV được thiết kế và lập trình bằng ngôn ngữ Microsoft Visual Studio.Net, Crystal Report.

-   Quản lý cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 2012, an toàn, bảo mật cao, tránh virus rất tốt.

-   Tính năng online: cập nhật số liệu và truy xuất báo cáo trực tuyến qua internet

  Tất cả báo cáo có thể xuất ra Excel. Doc, Pdf  nhanh chóng, font UNICODE quốc tế.