Phần mềm TTV có in được hóa đơn không ?

Trả lời: 

Có. Phần mềm chỉnh sửa được theo đúng mẫu hóa đơn bên công ty khách hàng và in trực tiếp từ phần mềm kế toán. Hiện nay, nếu dùng phần mềm TTV, khách hàng có thể xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm kế toán qua phần mềm xuất hóa đơn Viettel.