Phần mềm sử dụng được bao lâu ?
Trả lời:
Phần mềm không giới hạn thời gian sử dụng, khi TTV cung cấp chương trình là chương trình có bản quyền và khách hàng sử dụng được liên năm, hết năm khách hàng chuyển số dư cuối kỳ qua làm số đầu kỳ năm mới và tiếp tục sử dụng.