Phần mềm có hỗ trợ xem sổ sách theo hình thức nào? Nếu có thì xem như thế nào ?

Trả lời: Phần mềm hỗ trợ xem sổ sách theo 2 hình thức Nhật kí chung và Chứng từ ghi sổ.

Để xem hệ thống sổ sách của 2 hình thức này, người dùng vào phân hệ Tổng hợp => Click vào Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ. Trong các hệ thống này đều có các sổ chi tiết tương ứng với từng hình thức, người dùng có thể nhập thông tin thời gian, tài khoản và nhấn nút Xem